Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2008-2009

OD TELESPOTKAŃ DO INTEGRACJI

Niepełnosprawni ruchowo klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w ramach projektu od „Telespotkań do integracji” dostali laptopy z mobilnym internetem. Nawiązali nowe znajomości, ukończyli szereg szkoleń, także przez internet, które mają pomóc w przełamywaniu społecznych i infrastrukturalnych barier.
Projekt zrodził się z pomysłu by możliwości jakie daje internet wykorzystać w pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, mającymi trudności w wyjściu poza środowisko zamieszkania, komunikowaniu się, dostępie do informacji, integracji ze środowiskiem, znalezieniu dostatecznej oferty spędzania wolnego czasu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych i dostępie do ofert pracy.
Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia informatyczne. Internet pomógł im w wyjściu poza środowisko zamieszkania, w komunikowaniu się, nawiązaniu nowych znajomości, wytworzyła się więź pomiędzy samymi uczestnikami projektu. Ten proces integracji wzmacniany był przez konsultacje psychologiczne, pracę socjalną, doradztwo zawodowe prowadzone w miejscu zamieszkania i spotkania integracyjne. Klienci ukończyli wybrane przez siebie szkolenia zawodowe prowadzone przez internet. Były to szkolenia z zakresu projektowania stron www, telesprzedaży, wolontariatu – pracy na rzecz organizacji NGO i grafiki komputerowe. Uczestnicy weszli na rynek pracy wysyłając aplikacje o zatrudnienie i podejmując kontakty z potencjalnymi pracodawcami.
Projekt Od telespotkań do integracji realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w okresie od 01.07. – 31.12.2008 r. i od 01.01. – 31.10.2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008 r wyniosło 78 081.86 zł , przy wkładzie własnym 13 342.82 zł i 92 158,22 zł w 2009 r. przy wkładzie własnym 10 811,86 zł
Celem głównym projektu był wzrost poziomu integracji społecznej grupy niepełnosprawnych ruchowo klientów pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej nie posiadających zatrudnienia, z terenu gminy Brzeszcze. Cele szczegółowe to: ograniczenie izolacji społecznej niepełnosprawnych ruchowo klientów, poprawa dostępu do informacji, szkoleń, podniesienie kwalifikacji zawodowych tych osób, podniesienie poziomu ich umiejętności społecznych, poprawa ich funkcjonowania społecznego, ograniczenie barier w ich relacjach społecznych, zwiększenie efektywności pracy OPS poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego. A także jako wartość dodana projektu: podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat barier w integracji społecznej osób niepełnosprawnych Grupa docelową stanowiły osoby niepełnosprawne ruchowo w wieku aktywności zawodowej, nie posiadające zatrudnienia korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Brzeszcze. W projekcie wzięło udział 11 osób.

 

Ułatwienia dostępu