Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2010-2012

W latach 2010-2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  realizował 3-letni projekt systemowy POKL pn. „Od mojej aktywności do aktywnej społeczności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakładał realizację Programu Aktywności Lokalnej, a adresatami podjętych działań byli mieszkańcy gminy Brzeszcze. Poprzez zaangażowanie tzw. uczestników projektu (ściśle określonej grupy bezpośrednich odbiorców realizowanych warsztatów, zajęć i spotkań) aktywizowane było środowisko lokalne oraz lokalne instytucje.
Celem głównym projektu było:

  • integracja społeczności lokalnej,
  • rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego,
  • zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób niezatrudnionych,
  • zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź będących już w procesie wykluczenia a także ich otoczenia.

Ponadto podejmowane działania służyć miały zwiększeniu aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowaniu przez nie współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, poprawie warunków do powstawania i funkcjonowania struktur działających na rzecz społeczności lokalnej.

Wartość projektu wyniosła 828 125,37 zł. Na wkład własny gminy została przeznaczona kwota 115 689,11 zł.

W okresie realizacji projektu bezpośrednim wsparciem objętych zostało 63 osoby, w tym 50 kobiet i 13 mężczyzn. Przez pierwsze 1,5 roku Projekt realizowany był na obszarze tzw. „starych bloków”, natomiast przez kolejne 1,5 roku wsparciem objęci zostali mieszkańcy Jawiszowic.

Zajęcia miały charakter głównie warsztatowy. Do ich prowadzenia zatrudniani byli specjaliści różnych dziedzin. Oprócz edukacji miały miejsce elementy zabawy i rozrywki. Takie podejście zapewniło doskonałą frekwencję i pełne zaangażowanie uczestników. Dzięki różnorodności oferowanych zajęć ich uczestnicy odkrywali swój potencjał, mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zasobów, mieli także możliwość doskonalenia się w dziedzinie kompetencji społecznych, zawodowych i rodzicielskich. Ponadto poznali smak aktywnego uczestnictwa w życiu grupowym i publicznym. Uczestnicy projektu objęci byli 4 instrumentami aktywnej integracji: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Ułatwienia dostępu