Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacje

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 22.02.2111 roku, w Urzędzie Gminy w Brzeszczach odbyła się uroczysta inauguracja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespól został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Brzeszczach numer III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku.
W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy i przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej, Oświaty, Służby Zdrowia, Sądu, Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Organizacji pozarządowych, którzy w obecności Burmistrza podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Brzeszcze.
Celem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji zaangażowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Powołany zespół spotykać się będzie raz w miesiącu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

Ułatwienia dostępu