Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacje ogólne

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych. Liczy 21 miejsc, z czego 19 przeznczone jest dla mężczyzn, a 2 dla kobiet. Placówka spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896). Działa przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Pomocy w formie schronienia udziela się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, zawarciu kontraktu socjalnego oraz wydaniu decyzji administracyjnej.  Osoby korzystające z usług placówki i posiadające dochód, ponoszą koszty w wysokości 30% tego dochodu. W Schronisku mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. W Schronisku nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub pod wpływem substancji psychoaktywnych. Schronisko zapewnia osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej oraz umożliwia skorzystanie z ciepłej kąpieli, wymiany, prania i suszenia odzieży, korzystania z kuchni i samodzielnego przygotowywania posiłku. Osoby bezdomne zobowiązane są do ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej,  W Schronisku stosowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Schroniska, ochronę przeciwpożarową oraz ochronę mienia.

 

Ułatwienia dostępu