Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Dzienny Dom Senior+

Starzenie się społeczeństwa ma niewątpliwy wpływ na wiele aspektów życia gospodarczego, ekonomicznego i społecznego, zwłaszcza na poziomie lokalnym jest to problem nie tylko dla najbliższej rodziny, ale również dla instytucji od których oczekuje się wsparcia i pomocy dla osób starszych. Trudnością dla osób starszych jest obniżająca się samodzielność, wzrastające uzależnienie od osób drugich, wręcz ryzyko utraty samodzielnego funkcjonowania. Pogarszają się relacje rodzinne – brak wzajemnego zrozumienia i właściwego miejsca w systemie rodzinnym, ale też brak lub ograniczone możliwości zapewnienia opieki ze strony rodziny.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, niesamodzielność, a tym samym konieczność zapewnienia wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, pogłębiającą się izolację i wykluczenie społeczne seniorzy już teraz , ale i w najbliższych latach stanowić będą coraz liczniejszą grupę odbiorców pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy. Dlatego też zapewnienie im jak najdłuższej aktywności społecznej jest i będzie kluczowym celem strategicznym do realizacji przez gminę na poziomie lokalnym. Zresztą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 prognoza problemów społecznych wskazuje: „Zmieniająca się sytuacja demograficzna oznacza w perspektywie do roku 2021 wzrost osób w wieku senioralnym. Należy podejmować działania zarówno w obszarze opieki jak i aktywizacji osób w wieku senioralnym. W zakresie opieki decydujące o możliwości jak najdłuższego przebywania w dotychczasowym środowisku, poprzez realizację szeroko rozumianej pracy socjalnej z tą grupą społeczną. Osoba, która z powodu stanu zdrowia, nie może przebywać w miejscu zamieszkania powinna trafić do placówki całodobowej dostosowanej do jej indywidualnych potrzeb. Mając na uwadze wzrost liczby osób starszych w najbliższych latach należy dążyć do utworzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych i chorych.”

Budynek Dziennego Domu Senior+12 grudnia 2017 roku zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części pomieszczeń OSP Jawiszowice na Dzienny Dom Senior +”, zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +”. Gmina Brzeszcze pozyskała na ten cel blisko 300 tysięcy dotacji. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ będącego lokalnym ośrodkiem wsparcia dziennego jest tym samym realizacją zapisu art.17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zostały zaadaptowane pomieszczenia budynku stanowiącego własność gminy, zakupione i zamontowane wyposażenie.

Utworzony Dzienny Dom Pobytu Senior+ w gminie Brzeszcze , który będzie realizował swoją statutową działalność zgodnie z założeniami Programu obejmie swoim wsparciem 15 osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo będących mieszkańcami gminy Brzeszcze. Wśród 15 uczestników 30% będą stanowiły osoby niepełnosprawne z orzeczoną niepełnosprawnością w różnym stopniu.

Kwestie rekrutacji i działalności Dziennego Domu określa Regulamin naboru będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Brzeszcz nr 132/2017 z dnia 20 grudnia 2017r.w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do Dziennego Domu Senior+. Z uwagi na fakt, iż pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny na podstawie art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej została podjęta przez Radę Miejską w Brzeszczach uchwała nr XLIII/349/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Jawiszowicach, zmieniona uchwałą nr IV/49/2019 z dnia 5 marca 2019r.

Ułatwienia dostępu