Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Informacje ogólne

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) i uchwały nr XLI/413/14 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeszcze (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2014r. poz. 4100), pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

I Osoby uprawnione:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.
 2. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są:
 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
 • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia (uczeń może złożyć pełnomocnictwo uprawniające rodzica do złożenia wniosku w jego imieniu),
 • dyrektora szkoły/kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty,
 • z urzędu.

 

II Kryterium dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne
  o wysokości przychodów  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób),
 • w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych: zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  – na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  – opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie z KRUS lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i o wysokości uzyskanego z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

 

 

III Wysokość stypendium:

W zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia miesięczna wysokość stypendium wynosi:

 • 150% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 186,00zł przy dochodzie do 250 zł na osobę w rodzinie ucznia,
 • 100% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia tj. 124,00zł przy dochodzie powyżej 250 zł na osobę w rodzinie ucznia.

 

 1. Formy przyznawania stypendium szkolnego:
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w wyrównawczych, prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, zakupu odzieży i obuwia sportowego, opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • całkowite lub częściowe pokrycie opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłaty czesnego w szkołach niepublicznych, a także opłaty za internat lub bursę uczniom szkół ponadpodstawowych,
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego,
 • świadczenie pieniężne, na warunkach ustalonych w ustawie o systemie oświaty,
 • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa wyżej, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne przyznawane jest decyzją administracyjną w formie pokrycia poniesionych wydatków szkolnych. Dlatego wymagane jest zbieranie imiennych faktur i rachunków (wystawionych na ucznia/wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna) za poniesione wydatki na cele edukacyjne. Refundacja wydatków realizowana jest tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, pokój nr 208, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. W przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Wydawanie formularzy, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji w pokoju nr 208 (II piętro) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6  w godzinach pracy Ośrodka.

 

Ułatwienia dostępu