Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Procedury

Procedury w sprawie świadczeń rodzinnych:

  1. Osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne składa pisemny osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika wraz z wymaganą dokumentacją u pracownika działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wniosek dostępny na stronie internetowej OPS. Wniosek złożony  w formie elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.
  2. Wniosek jest rejestrowany, wprowadzany do systemu dziedzinowego oraz analizowany przez pracownika działu.
  3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku lub w dokumentacji, wnioskodawca zostaje zobowiązany do poprawy lub uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie pracownika działu.
  4. Wniosek kompletny i przeanalizowany przez pracownika działu zostaje przekazany dyrektorowi Ośrodka do akceptacji.
  5. Zaakceptowany wniosek przez dyrektora Ośrodka stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej.
  6. Decyzja podpisana przez dyrektora Ośrodka lub jego zastępcę zostaje przekazana wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
  7. Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.

WAŻNE! W przypadku ubiegania się o świadczenia, w których mogą mieć zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, mają zastosowania procedury wymienione w pkt 1-3 a następnie wniosek wraz z kompletem dokumentów jest przesyłany do Wojewody Małopolskiego który jest jednostką właściwą.

Ułatwienia dostępu