Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wymagane dokumenty

Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie pozyskuje informacje z systemu PESEL, z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz danych w ZUS dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych wnioskodawców oraz członków ich rodzin.
W przypadku ubiegania się o świadczenia przy których jest ustalone kryterium dochodowe do wniosków w okresie zasiłkowym 2019/2020 (od 01 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.) należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
 2. Zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia,
 3. Zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
 4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2018 r., innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – załącznik ZSR-05 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 r. –załącznik ZSR-07 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym po-chodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokumenty określające datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie stypendium/zasiłku dla bezrobotnych, decyzja ZUS, oświadczenie wnioskodawcy) oraz wysokość utraconego dochodu (np. PIT-11, PIT-36, oświadczenie wnioskodawcy) – dotyczy wszystkich członków rodziny,
  • dokumenty określające datę uzyskania dochodu – dotyczy wszystkich członków rodziny (np. umowa o pracę/zlecenie/dzieło, oświadczenie),
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego (zaświadczenie o zarobkach – druk przy wnioskach o zasiłek rodzinny, zaświadczenie z właściwej jednostki, oświadczenie) przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku gdy uzyskanie dochodu nastąpiło w 2019 r. (np. rozpoczęcie pracy, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, uzyskanie renty z ZUS lub świadczenia po utracie zatrudnienia) – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 5. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 7. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 8. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS,
 9. Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 10. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,
 11. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 12. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 13. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 14. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 15. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie:

 1. Dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:
  • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – załącznik ZSR-08 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
  • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – załącznik ZSR-10 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 2. Dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
  • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – załącznik ZSR-12 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 3. Dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:
  • zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie to wymagane jest również do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (druk do pobrania przy wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka).

W przypadku świadczeń opiekuńczych (uzależnionych od orzeczonej niepełnosprawności)  do wniosków należy dołączyć:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – załącznik ZSR-10 do pobrania przy wniosku o zasiłek rodzinny,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

WAŻNE! Procedury oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w okresie zasiłkowym 2018/2019 pozostają tożsame jak w okresie 2019/2020 z tą jedną zmianą jaką jest zmiana roku kalendarzowego, z którego uwzględniany jest dochód rodziny, czyli 2017 r. zamiast 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Ułatwienia dostępu