Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Wysokości świadczeń

Zasiłek rodzinny

Wysokość:
95,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Kryterium:
674,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 • Urodzenia dziecka
  Wysokość:
  1000,00 zł – jednorazowo
 • Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  Wysokość:
  400,00 zł – miesięcznie
 • Samotnego wychowania dziecka
  Wysokość:
  193,00 zł – miesięcznie (nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci)
  + 80,00 zł – miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 160,00 zł na wszystkie dzieci).
 • Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  Wysokość:
  95,00 zł – miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  Wysokość:
  90,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  110,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • Rozpoczęcia roku szkolnego
  Wysokość:
  100,00 zł – jednorazowo we wrześniu
 • Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  Wysokość:
  113,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
  69,00 zł – na dziecko przez okres 10 miesięcy w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Wysokość:
1000,00 zł – jednorazowo
Kryterium:
1.922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny

Świadczenia opiekuńcze:

 • Świadczenie pielęgnacyjne
  Wysokość:
  1583,00 zł – miesięcznie, świadczenie jest corocznie waloryzowane
  Kryterium:
  nie obowiązuje
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wysokość:
  620,00 zł – miesięcznie
  Kryterium:
  764,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny
 • Zasiłek pielęgnacyjny
  Wysokość:
  od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. 184,42 zł – miesięcznie
  od 01.11.2019 r. 215,84 zł – miesięcznie
  Kryterium:
  nie obowiązuje
 • Zasiłek dla opiekuna
  Wysokość:
  620,00 zł – miesięcznie
  Kryterium:
  nie obowiązuje

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe)

Wysokość:
1000,00 zł – miesięcznie
Kryterium:
nie obowiązuje

Przyznane świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

UWAGA! Świadczenia rodzinne i opiekuńcze są wolne od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

Ułatwienia dostępu