Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Utrata dochodu

Zgodnie z art15oa ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn. zm), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 na mocy art.73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020 r. poz. 695)

Informujemy Państwa, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. (zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Powyższa okoliczność utraty dochodu jest przepisem szczególnym i dotyczy tylko obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19. Dlatego też, utrata dochodu w takim przypadku będzie inaczej uwzględniania, niż w stosunku do sytuacji utraty dochodu wskazanych w zamkniętym katalogu art.3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art.2 pkt 17 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Poniżej przedstawiamy przykłady w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

Przykład 1.

Rodzina 3 osobowa. Wnioskodawca w zatrudnieniu od 2015 r., małżonka bez zatrudnienia oraz dziecko w wieku 3 lat.

Dochód wnioskodawcy z zatrudnienia trwającego od 2015 r, za rok 2018 r. (tj. obecny rok kalendarzowy w świadczeniach rodzinnych) wynosił miesięcznie 2600,00 zł, co na osobę w rodzinie dawało 866,67 zł (2600,00 zł : 3 osoby). Zatem rodzina przekraczała ustawowe kryterium dochodowe 674,00 zł na osobę w rodzinie i z tego tytułu nie przysługiwał zasiłek rodzinny na dziecko. Od 25 marca 2020 r., z powodu przeciwdziałania COVID-19, wynagrodzenie wnioskodawcy uległo zmniejszeniu do wysokości 2000,00 zł. Tym samym nastąpiła utrata dochodu (obniżenie wynagrodzenia), a kwota utraconego dochodu wynosi 600,00 zł (2600,00 zł – 2000,00 zł). Oznacza to, że po złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny w kwietniu 2020 r., organ ustalając prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko, ustali ponownie dochód rodziny uwzględniając kwotę utraconego dochodu (obniżonego wynagrodzenia). Za miesięczny dochód rodziny, organ przyjmie kwotę 2000,00 zł (po obniżeniu wynagrodzenia), co w przeliczeniu na osobę w rodzinie da 666,67 zł i nie przekroczy kryterium dochodowego 674,00 zł, uprawniając rodzinę do zasiłku rodzinnego na dziecko. Oczywiście prócz kryterium dochodowego muszą być spełnione pozostałe przesłanki uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Przykład 2.

Rodzina 3 osobowa. Wnioskodawca w zatrudnieniu od 01.08.2019 r., małżonka bez zatrudnienia oraz dziecko w wieku 3 lat.

Dochód wnioskodawcy za rok 2018 r. (tj. obecny rok kalendarzowy w świadczeniach rodzinnych) wyniósł miesięcznie 0,00 zł, gdyż nastąpiła utrata dochodu wskazana w zamkniętym katalogu z art.3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 1 sierpnia 2019 r. wnioskodawca podjął zatrudnienie, co spowodowało uzyskanie dochodu (po 2018 r.), gdzie dochód za miesiąc następny (tj. wrzesień 2019 r.) po rozpoczęciu zatrudnienia wynosił 3900,00 zł. co na osobę w rodzinie dawało 1300,00 zł (3900,00 zł : 3 osoby) Zatem rodzina przekraczała ustawowe kryterium dochodowe 674,00 zł na osobę w rodzinie i z tego tytułu nie przysługiwał zasiłek rodzinny na dziecko. Od 7 marca 2020 r. z powodu przeciwdziałania COVID-19, wnioskodawcy zredukowano zatrudnienie z pełnego etatu do połowy etatu co wiąże się z obniżeniem wynagrodzeni do kwoty 1950,00 zł. Tym samym nastąpiła utrata dochodu (obniżenie wynagrodzenia) a kwota utraconego dochodu wynosi 1900,00 zł (3900,00 zł –1900,00 zł). Oznacza to, że po złożeniu wniosku o zasiłek rodzinny w kwietniu 2020 r., organ ustalając prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko, ustali ponownie dochód rodziny uwzględniając kwotę utraconego dochodu (obniżonego wynagrodzenia). Za miesięczny dochód rodziny, organ przyjmie kwotę1900,000 zł (po obniżeniu wynagrodzenia), co w przeliczeniu na osobę w rodzinie da 633,33 zł i nie przekroczy kryterium dochodowego 674,00 zł, uprawniając rodzinę do zasiłku rodzinnego na dziecko. Oczywiście prócz kryterium dochodowego muszą być spełnione pozostałe przesłanki uprawniające do zasiłku rodzinnego.

Każda sytuacja obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywana, na podstawie przedłożonej dokumentacji (np. zaświadczenia od pracodawcy, oświadczenia strony). Celem uzyskania dodatkowej informacji prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

 

Ułatwienia dostępu