Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Placówka wsparcia dziennego

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Jawiszowicach

Placówka wsparcia dziennego w formie świetlicy typu opiekuńczo-wychowawczego istnieje w gminie Brzeszcze od 2015 r. Jej prowadzenie gmina zleciła Fundacji Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1111). Siedziba znajduje się w Jawiszowicach, przy ulicy Plebańskiej 7. Jest otwarta we wszystkie dni robocze od godziny 15.00-19.00.

Placówka udziela pomocy w opiece i wychowaniu dzieci rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Podejmuje działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań swoich podopiecznych, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych oraz twórczych o różnym charakterze. Współpracuje w tym zakresie z rodziną dziecka i instytucjami lokalnymi (m. in. szkołą, instytucjami pomocy społecznej, kuratorami rodzinnymi).

Poprzez swoje działanie pobudza wszechstronny rozwój osobowości wychowanków. Dziecko otrzymuje w placówce wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywa umiejętności pokonywania codziennych trudności, niweluje deficyty w nauce, uczy się poprzez zabawę, koryguje dysfunkcyjne zachowania i postawy.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Z  uwagi na to, że placówka zlokalizowana jest na terenie sołectwa dzieci są do niej dowożone zorganizowanym transportem.  Dodatkowo placówka zapewnia wyżywienie w postaci ciepłego posiłku. Przy opiece nad dziećmi oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówka może korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy skontaktować  się z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź udać się bezpośrednio do placówki.

Ułatwienia dostępu