Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Aktualizacja nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021\

POSTĘPOWANIA AKTUALNE

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych.
  Przedmiot zamówienia: prowadzenie w 2022r. terapii indywidualnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotychPrzedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie usług logopedycznych i nauki komunikacji alternatywnej- zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotychPrzedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób (2 dzieci oraz 1 osoba dorosła) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotychPrzedmiot zamówienia: świadczenie w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. wsparcia psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w tym wsparcia psychologicznego z psychoterapią dla osób i rodzin doświadczających przemocy.

 

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych.Przedmiot zamówienia: prowadzenie w 2022 r. terapii indywidualnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

 

 

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – zgodnie z §2 pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – zgodnie z §2 pkt 1rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w okresie od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 r. wsparcia psychologicznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w tym wsparcia psychologicznego z psychoterapią dla osób i rodzin doświadczających przemocy.

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: kompleksowa obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w 2022r.

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I – XII 2022r.

 • Zapytanie ofertowe:
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób (2 dzieci oraz 1 osoba dorosła) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Przedmiot zamówienia:
  świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, w zakresie: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie usług logopedycznych i nauki komunikacji alternatywnej- zgodnie z §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – zgodnie z §2 pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

 • Przedmiot zamówienia:
  świadczenie w 2022 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w zakresie uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia – zgodnie z §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r.nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: przygotowywanie i dostawa gorących posiłków do Schroniska dla osób bezdomnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach w  okresie I – XII 2022r.

 

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: utrzymanie czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w okresie od 01.01.2022r.  do 31.12.2023r.

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: utrzymanie czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach w okresie od 01.01.2022r.  do 31.12.2023r.

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Informacja z wyboru wykonawcy:
  Przedmiot zamówienia: usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Informacja z wyboru oferty.
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2021r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby  z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – mieszkanki gminy Brzeszcze, świadczone w zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr  189, poz. 1598 z późn.zm.) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia oraz pomocy mieszkaniowej (§2 pkt 1,2 i 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Przedmiot zamówienia: usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy
  Brzeszcze, świadczona na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby
  niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu
  Solidarnościowego

 

 • Zapytanie ofertowe:
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w 2021r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby  z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – mieszkanki gminy Brzeszcze, świadczone w zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. nr  189, poz. 1598 z późn.zm.) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia oraz pomocy mieszkaniowej (§2 pkt 1,2 i 4 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Dotyczy udzielenia zamówienia o wartości poniżej 130tys.złotych.
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
  Informacja o wyniku postępowania – zapytanie oferowe z 20.07.2021r.
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 • Zapytanie ofertowe:
  Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
  Przedmiot zamówienia: usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone na zasadach zgodnych z  Programem MRiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

 • Informacja o wyborze oferty
  Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w okresie od lipca do grudnia 2021 r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., nr 189 , poz. 1598 z późn.zm.) w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§2 pkt 1 ppkt a rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

 

 • Zapytanie ofertowe.
  Przedmiot zamówienia: świadczenie w okresie od lipca do grudnia 2021r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania–mieszkańców gminy Brzeszcze, świadczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września  2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. ,nr 189,poz. 1598 z późn.zm.)w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (§2 pkt 1 ppkta rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Ułatwienia dostępu