Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzeszczach

Nawigacja

Projekt

„Wiem więcej – potrafię więcej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 85 osób zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.

Planowane efekty działań to aktywne włączenie społeczne osób poprzez poprawę warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników poszukujących zatrudnienia.

 Wartość projektu: 758 932,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 645 086,50 zł

 Do uczestnictwa w Projekcie ZAPRASZAMY mieszkańców gminy Brzeszcze:

  •        rodziców, opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 6 do 15 lat
  •       dorosłe osoby niepełnosprawne,
  •       zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy
  •       osoby po 60 roku życia

W ramach Projektu, oferujemy: dla dzieci szereg zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i wspomagających rozwój, dla rodziców i opiekunów między innymi zajęcia edukacyjne, wzmacniające  w pełnieniu ról rodzicielskich i wykorzystujące narzędzia przydatne rodzicom i opiekunom dzieci, dla niepełnosprawnych zajęcia grupowe i indywidualne, między innymi: warsztaty motywacyjne, edukacja ogólna, zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne, artystyczne, wolontariat, dla poszukujących pracy – zajęcia warsztatowe z zakresu wzmacniania umiejętności i sposobów poszukiwania pracy, formalno – prawnych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kursy i szkolenia zawodowe, dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 lat różnorodne warsztaty i zajęcia: aktywizujące, kreatywne i rozwojowe.

Formy wsparcia poprzedzone będą indywidualną diagnozą potrzeb każdego uczestnika Projektu, według której opracowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia.

Dzieciom i innym osobom zależnym zapewnimy fachową opiekę na czas udziału w zajęciach uczestników Projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro pokój nr 310 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z załącznikami do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach.

W zakładce Działania projektowe lub klikając tutaj można zapoznać się opisami realizowanego wsparcia w ramach projektu.

Ułatwienia dostępu